چگونگی انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت بازرگانی ارشد و دکتری

وقتی صحبت از نوشتن کارهای تحقیقاتی در تحصیلات تکمیلی به میان می آید باید مهم ترین آنها یعنی پایان نامه را در ذهن تصور کنیم . بدون شک بیشترین دغدغه دانشجویان در مقاطع بالاتر را طرح نهایی آنها تشکیل می دهد .
در رشته مدیریت بازرگانی موضوعات بسیاری از جمله زنجیره تأمین وجود دارد .
مدیریت زنجیره تامین (SCM) در نهایت برندگان را از بازندگان متمایز می سازد . با این حال، روابط میان شایستگی SCM و عملکرد شرکت به طور عملی تعیین نشده است. دلیل اصلی برای فقدان این امر این است که شاخص های تایید شده برای کمی کردن تاثیرات SCM بسیار کم هستند. در نتیحه بسیاری از مدیران ارشد و مدیران غیر SCM در خصوص استراتژیک های بالقوه، مزیت های مالی و عملیاتی مرتبط با شایستگی SCM تردید دارند. بعلاوه حرفه ای های SCM اغلب به طور موفقیت آمیزی به تاثیر اقدامات عملیاتی SCM و سرمایه گذاری منابع روی عملکرد شرکت ها می پردازند.
شایستگی SCM نقش اصلی در ایجاد ارزش سهامداری دارد که روی رضایت مشتری تاثیر می گذارد و به نوبه خود محرک های اصلی برای عملکرد مالی شرکت خواهد بود: رشد درآمد، هزینه های عملیاتی و کارایی سرمایه کاری. چون SCM روی هر کدام از محرک های اصلی عملکرد شرکت تاثیر می گذارد، ون هوئک (۱۹۹۸) بیان می کند که فقدان شاخص های مناسب برای کمی کردن تاثیرات SCM ، بهینه سازی زنجیره های تامین را تحت تاثیر قرار می دهد و محققان به دنبال محرک های پژوهشی هستند تا شاخص هایی را شناسایی و ارزیابی کنند که ممکن است به درک تاثیر شایستگی SCM کمک کند.
هدف این مقاله آن است که این خلا را با آزمون تاثیر شایستگی SCM روی دو شاخص مهم عملکردی شرکت بررسی کند. شایستگی SCM با داده های برگرفته شده از گروه زنجیره تامین گارتنر ارزیابی می شودکه در بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ در میان ۲۵ شرکت برتر زنجیره تامین انجام شده است. امتیازهای شرکت ها بر اساس شاخص های رضایت مشتری آمریکا سنجیده شده است. علاوه بر پژوهش گسترده روی شایستگی SCM به عنوان وسیله کسب مزیت رقابتی، این مطالعه از داده های دست دوم جانسون و تمپلر(۲۰۱۱) استفاده می کند تا ارزیابی های مرتبط با عملکرد زنجیره تامین را مشخص کند. این تحقیق همچنین جریان های نوینی از مطالعات عملی را به دنبال دارد که از داده های مالی دست دوم استفاده می کند تا روابط میان جنبه های مختلف شایستگی SCM و عملکرد شرکت را ارزیابی کند. (مراجعه کنید به, Chen et al., 2005: کاهش; Chen et al., 2004: خرید استراتژیک ; Fullertonet al., 2003: JIT; Hendricks and Singhal, 2003, 2005a, b:نقایص زنجیره تامین ; Hendricks et al., 2007: پیاده سازی EPR) با این حال، سوال محققان اعتبار سنجی ارتباطات عمومی میان جنبه های خاصی از شایستگی SCMو عملکرد است یا اشاره به آنکه اهمیت نسبی اقدامات خاص ممکن است در میان نقش های زنجیره تامین متفاوت باشد. با در نظر گرفن مقاهیم گرایش زنجیره تامین به عنوان منبعی از مزیت رقابتی، این تحقیق ارزیابی کلی از تاثیر شایستگی SCM بر عملکرد SCM دارد.
SCM یک تابع یکپارچه با مسوولیت اولیه برای ارتباط میان عملیات اصلی کسب وکار و فرایندهای کسب و کار در و میان شرکت هایی است که مدل های کسب وکار عملیاتی جامع و برتر دارند. مطالعات مختلفی در این حوزه کار کرده اند و روی سایر مطالعات مرتبط با SCM استراتژیک پیشرو تا بتوانند شایستگی SCM را به عنوان وسیله ای برای ایجاد مزیت رقابتی آزمون کنند. همانطور که در بسیاری از این مطالعات و سایر مطالعات مرتبط با تجارت و مجلات آکادمیک گفته شده است ، شرکت های اندکی مدیریت واقعا رقابتی در امر زنجیره تامین دارند.
این ادبیات نشان می دهد که شایستگی SCM به طور اولیه تابعی از یکپارچگی میان و درون شرکت های عضو زنجیره تامین است. یکپارچگی و تسهیل به اشتراک گذاری دانش می تواند عملیات های تولیدی و آماده سازی را با الزام های بازار همراه سازد تا درک بهتری از تامین تقاضا ها بوجود آید. بعلاوه، یکپارچگی همکارانه میان مشارکت کنندگان درونی و بیرونی زنجیره تامین، همراستایی بهتری روی انگیزه ها و سیستم های پاداش بوجود می آورد تا بتوان دوباره کاری و فعالیت های فاقد ارزش افزوده را کاهش داد. این توانایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری فرایندی، سرعت زنجیره تامین را بالا برده ، موجودی در سطح سیستم و استفاده از منابع را کاهش و جریان نقدی را حفظ می کند. همچنن در ادبیات به افزایش مزیت رقابتی نیز اشاره شده است.
مطالعه فعلی از شرکت های برتر SCM استفاده می کند که توسط متخصصان و همکاران شبکه زنجیره تامین مبتنی بر تقاضای DDSNI گروه زنجیره تامین گارتنر شناسایی شده اند که شاخص هایی برای شایستگی SCM است. این خصوصیات DDSNI در گروه زنجیره تامین گارتنر کاملا مرتبط با خصوصیات شایستگی SCM است که در ادبیات فعلی وجود دارد. خصوصیات اصلی DDSNIشامل یکپارچگی زنجیره تامین، توانایی اثر بخشی بر تقاضا به جای پاسخگویی صرف به آن، و همکاری نوآورانه در میان عملیات زنجیره تامین است. همانطورکه در ضمیمه ۱ نشان داده شده است، DDSNI چهار حوزه اصلی را روی شایستگی SCM بررسی می کند: تامین(اجرای زنجیره تامین، مدیریت و ایجاد تامین)، اطلاعات (برنامه ریزی فروش و عملیات، کاربردهای فناوری و مدیریت عملکرد و زیرساخت )، تقاضا(مدیریت خدمات، درک تقاضا و شکل دهی تقاضا) و محصول(مدیریت چرخه حیات، پیاده سازی و نوآوری) و این عناصر حوزه های اصلی شایستگی SCM که در ارتباط با معیرهای مختلف ارزیابی می شوند.
رضایت مشتری از موضوعات دیگر انجام پایان نامه در رشته مدیریت بازرگانی می باشد.
توانایی ایجاد سطوح بالاتر از رضایت مشتری مرتبط با متمایز کنندگان است بنابراین عنصر کلیدی بسیاری از استراتژی های کسب و کار است. رضایت مشتری شاخصی است که چگونه محصولات و خدمات توسط یک شرکت ارائه شده و انتظارات مشتری را برآورده می سازند. همانطور که شاخص های رضایت مشتری نشان می دهند نحوه موفقیت یک سازمان ، بر اساس نوع ارائه محصولات و خدمات به بازار است. رضایت مشتری، به طور کلی توسط چندین پایگاه رضایت مشتری در دسترس سنجیده می شود همچون شاخص رضایت مشتری آمریکا در USA و بارامتر رضایت مشتری در سوئد. داده های ناشی از منابع اغلب در مطالعات پژوهشی عملی بکار برده می شوند.
امتیازات ASCI شامل سه آیتم می شود: رضایت کل، عدم تطابق مورد انتظار(عملکردی که انتظار کمتر یا بیشتری از آن می رود) و عملکرد در برابر محصول یا خدمات ایده آل مشتری در این گروه (مراجعه به ضمیمه ۲- جدول ۲). فونل و همکارانش بیان کرده اندکه استفاده از شاخص های منعکس کننده رضایت کل مشتری مطابق با ماهیت اصلی ASCI است چون هر شاخصی نشان دهنده آن است که مشتریان مختلف از چه ارزیابی کیفی استفاده می کنند. امتیاز ASCI عنصر درونی مدل ASCI است که مدلی چند معادلاتی، علی و معلولی و اقتصادی است که از مصاحبه های مشتریان استفاده می کند تا سطوح کیفیت ادراک شده، انتظار مشتریان، ارزش ادراک شده و تاثیراتش روی رضایت مشتری را بسنجد که به نوبه خود روی شکایت مشتری و وفاداری مشتری نیز تاثیر می گذارد. (مراجعه به ضمیمه ۲، جدول A2) این ساختار از مدل ASCI شامل عناصر چند آیتمه و وزن دهی شده است که از سوالات متداول مصرف کنندگان استفاده می کند برای اینکه هر کدام از ساختارهارا تعیین کند. داده های ASCI در بیش از ۷۰ مطالعه علمی استفاده شده است.
بهبود سطوح رضایت مشتری برای شرکت ها مهم است چون روی رضایت مشتری و عملکرد اقتصادی آنان تاثیر می گذارد. در سطح اقتصاد خرد، رضایت مشتری مرتبط با افزایش سهم بازار و سودآوری است. تحقیقات نشان می دهد که شرکت هایی با سطح بالای رضایت مشتری بازگشت سرمایه ، بهروه وری، ارزش افزوده بازار و ارزش سهام و عملکرد موجودی بازار بالاتری دارند. بعلاوه، افزایش و حفظ سطوح بالای رضایت مشتری موجب بهبود وفاداری و خدماتی می شود که از رقابت قیمتی و اندازه حرکت محصولات مقابله می کند. در سطوح اقتصاد خرد، تحقیقات نشان می دهند که شاخص های رضایت مشتری همچون ASCI ، پیش بینی کننده قوی برای رشد ناخالص محصول داخلی است که حتی قوی تر از پیش بینی کننده های مخارخ مصرفی فردی هستند.
در حوزه مدیریت زنیره تامین، ادبیات شایستگی SCM را تقریبا با سطوح بالای رضایت مشتری ارتباط می دهد. همانطور که شایستگی SCM شرکت های را قادر میسازد تا ارزش آفرینی کنند، انتظارات مشتریان بهتر درک می شود و رضایت مشتری افزایش می یابد. بسیاری از شرکت ها سپس تلاش می کنند تا سطوح رضایت مشتری را از طریق اجرای مدیریت سفارشات برتر و سایر فرایند های اصلی زنجیره تامین بهبود دهند. تحقیقات فعلی از امتیازات ASCI به عنوان شاخصی از رضایت مشتری استفاده می کند و کارایی اندازه گیری را به عنوان وسیله ای برای تمایز شرکت ها روی شایستگی SCM آزمون می کند.
در نتیجه باید دقت شود که با توجه به موضوعی که انتخاب می گردد ادبیات همان متغیرها استفاده گردد تا آموزش انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی در این رشته درست باشد.