انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی کدام است ؟ آنها چگونه رساله می نویسند ؟

همیشه بحث سر بهترین بودن داغ است ! مخصوصا اگر کار علمی وپژوهشی در میان باشد . و خب شاید مهم ترین آن پایان نامه دکتری باشد . برای دانشجویان علوم تربیتی و گرایش هایی مثل مدیریت آموزشی، پیش دبستانی، کودکان استثنایی و سایر گرایش ها همیشه رساله خوب ارائه دادن توفیق بزرگی است . ولی همینموسسات که بهترین می شوند توصیه هایی برای انجام کار دارند برخی از ساده ترین آنهابه قرار زیر است :

در انجام رساله دکتری در هر گرایشی از علوم تربیتی پس از تعریف مشکل و نشان دادن رابطه آن با بقیه قسمت ها در بخش های قبلی، اکنون باید روشی را که می خواهید آن مشکل را حل کنید و معیارهایی برای موفقیت آمیز بودن کار شما است رابیان کنید . راه های زیادی برای ارائه پایان نامه موفق دکترا وجود دارد ؛ شما باید روشیکه اتخاذ کرده اید را توضیح دهید و بیان کنید که چگونه این رویکرد خاص ، منجر به پیشرفت پایان نامه شما می شود . به عنوان مثال ، اگر شما در حال انجام یک مطالعه تطبیقی ​​هستید ، شما باید کشورهایی را که مورد مطالعه قرار گرفته اند (یا بخش ها) شناسایی کنید و توضیح دهید که چرا این مطالعات موردی را انتخاب کرده اید – چرا آن کشورهارا انتخاب کردید و به دیگر کشورها که بیشتر مربوط به بحث شما هستند توجهی نکردید . برخی از پایان نامه ها یک موضع نظری خاص را ، که توسط متفکران / فیلسوفان خاص الهام گرفته است را انتخاب می کنند . همچنین ممکن است مفاهیم خاصی را از چنین نویسندگان اتخاذ کرده و از آن مفاهیم بجای اتخاذ یک فلسفه کل استفاده کنند . البته این روش ممکن است در یک بخش خاصی از کار اعمال شود ، این دیدگاه خاص یا استفاده از این ابزار تحلیلی خاص را علتش را بیان کنید . به طور کلی نشان دهید که چرا این رویکرد تحلیلی ارزشمند است .

بیشتر تحقیقات در زمینه علوم تربیتی با مطالعه روی مدیران آموزشی، معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ها می باشد ومطالعه هایی مبتنی بر کتابخانه بوده و از اطلاعاتی که قبلا در برخی از آنها وجود دارد مانند مقالات درون مجلات ، گزارش موارد و از این دست مطالعات استفاده می کند . در اینجا شما باید منابع ویژه ای را شناسایی کنید یعنی اطمینان حاصل کنید که منابع ایکه شما شناسایی کردید به روز هستند . با فرض اینکه شما قصد دارید به تحقیقات مبتنی بر کتابخانه تکیه کنید ، باید توضیح دهید که منابع شما کجا قرار گرفته است و دسترسی به آنها به عنوان مثال از طریق کتابخانه، اینترنت و سایر منابع به چه نحوی است . اگر پروپوزال شما یک مطالعه تطبیقی ​​یا بین المللی است ، شما باید توضیح دهید که چگونه مواد مربوطه بین المللی را به دست آورید و این موضوع نیاز به سفر کردن دارد یا خیر. در اینجا می بایست به پیامدهای مالی و مهارتی این کار توجه کنید .

با این حال ، در برخی مطالعات ممکن است از کارهای میدانی یا داده های تجربی استفاده شود – یعنی اطلاعات از طریق تعامل مستقیم با افراد و فرآیندهایی مانند مصاحبه ها، پرسشنامه ها جمع آوری شوند . اگر شما قصد دارید کارهای میدانی را انجام دهید یا داده های تجربی را جمع آوری کنید ، در نتیجه شما باید اطلاعات بیشتری در مورد این که آیا این روش تحقیق مناسب است یا خیر و اینکه با چه کسی می خواهید مصاحبه کنید ، چه تعداد مصاحبه انجام دهید ، و غیره اطلاعاتی داشته باشید. به عنوان مثال ، شما می خواهید با ذینفعانی که کافی نیستند مصاحبه ای داشته باشید . همچنین به مقیاس زمانی درهنگام کار میدانی توجه کنید . در حالی که به نقاط عطف خاصی دست پیدا می کنید ، شما بایدایده های وسیعی (مثلا در طول مطالعه) از زمان انجام این کار داشته باشید ؛ زیرا این ایده ها اجازه می دهد تا زمان کافی برای بازگشت از پرسشنامه ها، تنظیم مصاحبه ها وغیره در اختیار داشته باشید . توجه کنید که دانشگاه های مختلف برای دانشجویان دکتری علوم تربیتی و بخصوص برای انجام پایان نامه ، در مورد پژوهش های تجربی و تعهد اخلاقی سیاست خاصی دارند ، که شما باید با این دستورالعمل ها مطابقت داشته باشید .

شما ممکن است بخواهید مشکلات یا محدودیت های خود را با پروژه خود (و یا شاید به چالش هایی که باید با آن مقابله کنید … مهارت های زبان در صورت پیش بینی مطالعات تطبیقی ​​بهبود دهید و غیره) بیان کنید . یا اینکه قصد داشته باشید هرگونه موضوع اخلاقی (مثلا اگر شما به مصاحبه فکر می کنید) که فکر می کنید مرتبط به تحقیق خود است را مطرح کنید .

زمانبندی انجام پایان نامه

 بهتر است که در رساله نشان دهید که چگونه شما زمان خود را برای انجام چنین پژوهشی صرف کردید . اگر چه ضروری نیست ، اما سعی کنید که نقاط عطف یا فصل ها و مرحله ای را مشخص کنید که در آن شما قصددارید که این نقاط عطف به پایان برسد (پایان سال اول و غیره) ، و یا حتی نظمی که درآن شما باید وظایف خاصی را انجام دهید نیز تفسیر کنید . توجه داشته باشید که اگر شما چنین خط زمانی را ارائه می کنید ، این احتمال وجود دارد که در آن تجدید نظر کنید . حالاگر در حال برنامه ریزی برای انجام تحقیقات تجربی خود هستید ، زمان بندی مورد بسیار مهمی است .

منابع و کتابشناسی

 فهرست تمام منابع استفادهشده در پروپوزال خود را با استفاده از یک سیستم ارجاع استاندارد ، مانند APA ارائه دهید ؛ کتاب شناسی نیز  می بایست به همین منوال انجام شود . از منابع به روز داخلی و خارجی در کار خود استفاده کنید که می تواند کیفیت کار را بسیار افزایش دهد .