انجام پایان نامه علوم تربیتی

نکات لازم برای فصل سوم انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی کدامند ؟

 فصل سوم پایان نامه در بیشتر رشته های دانشگاهی مانند علوم تربیتی به روش شناسی پژوهش و روش تحقیق اختصاص دارد . دانشجو در این فصل ابزار ، روش تحقیق ، روایی و پایایی ابزار ، جامعه و نمونه و روش نمونه گیری ، روش جمع آوری داده و روش آنالیز داده ها را توضیح می دهد .

آنچه در این فصل ضروری خواهد بود ، توجیه موارد انجام داده است . بخش اول این فصل بایستی در تعیین استراتژی پژوهش مورد استفاده قرار گیرد و توجیهی برای رویکرد خاص انتخاب شده برای بررسی سوال (های) تحقیقاتی ارائه شده می باشد . هدف شرح کوچکترین جزئیاتی کارهای انجام شده برای دستیابی به داده ها و نتایج نیست . به طوری که ، شامل ایجاد بحث به دنبال متقاعد کردن ممتحن در مورد استراتژی پژوهش و ابزار مورد استفاده مناسب است . دومین ماموریت این فصل، خلاصه سازی روش ها و رویه های خاص اتخاذ شده است .

صرف نظر از رویکردی که دنبال می شود (تجربی در مقابل تئوری/ تفسیری)، بایستی یک توجیه / منطق برای استفاده از آن ارائه شود . این امر شامل تعیین و بحث در مورد (۱) معیارهای مورد استفاده در تعیین اینکه چرا روش استفاده شده می تواند مناسب باشد ؛ و (۲) دلایل اینکه چرا دیگر رویکردها رد شده اند . در اینجا ، تفکر از نظر انتخاب روش شناسی مناسب به همان شیوه انتخاب مداخلات پزشکی مختلف برای بیماری های متفاوت ، مفید خواهد بود (یعنی، آسپرین برای سردرد مفید است،اما برای بیماری های دیگر خیلی مفید نخواهد بود) . تمام داده ها ی خام مربوط به دانشجویان برای رشته علوم تربیتی بایستی تا زمانی که دانشجویان از دانشگاه فارغ التحصیل شوند  نگهداری شود . سعی کنید که پرسشنامه ها یا مصاحبه هایی که تکمیل و جمع آوری کردید را نزد خود نگه دارید تا احیانا اگر مشکلی در کار پیش آمد و برای اساتید و داورها حقیقت انجام کار عملی زیر سوال رفت آنها را نشان دهید .